Karaoke Tin MừngNhạc Sinh Hoạt

bulletAlbum Từ chuyện tình Giêsu
bulletAlbum Lời con muốn nói
bulletAlbum Theo một người
bulletĐiểm tựa Giêsu
bulletGiêsu vẫn hát bên đời
bullet
Xanh lên màu mạ non
bullet
Thắp lửa cho đời
bullet
Nhạc sinh hoạt 1

bulletNhạc sinh hoạt 2

bulletNhạc tuyển lửa hồng 2

bulletNhạc tuyển lửa hồng 1