Con tin yêu Chúa

01 Con dâng
02
Kinh chữ hiếu
03
Chua cùng con đi
04
Cầu kinh cho con
05
Xin hôn đôi tay Chúa
06
Nước mắt mẹ ru
07
Niềm xác tín của con
08
Lời kinh của Mẹ
09
Hồn con khao khát Chúa
10
Niềm xác tín của con
11
Dâng tinh yeu
12
Lời t́nh yeu
13
Qui đây dâng Chúa
14
Lời kinh nguyện cầu
15
Từ khắp bốn phương
16
Canh tân tâm hồn

Có thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Các bạn có thể Download những bản nhạc này bằng cách:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dùng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dùng Internet Explorer) và sau đó
Save vào folder nào bạn muốn
(có thể đổi tên của music .mp3 file)