Album Mong Chờ

01 Lời gọi yu thương       
02 Tm tnh ca 3               
03 Người hy nhớ             
04 Yu thương cho người  
05 Trở về bn Cha          
06 Lo g                            
07 Chờ mong                    
08 Lời ca thin thu             
09 Bi ca con người           
10 Chung chiều                
11 Tnh thương nhiệm mầu
  

Quyết Thắng
Kim Cc
Quyết thắng- Kim Cc
Kim Cc
Quyết Thắng
Kim Cc
Quyết Thắng
Quyết Thắng- Kim Cc
Kim Cc
Quyết Thắng- Kim Cc

C thể Reload hoặc Refresh để được nghe tốt hơn

DOWNLOAD:
Cc bạn c thể Download những bản nhạc ny bằng cch:
ấn chuột phải (right mouse click) / Save Link As / (nếu dng Mozilla Firefox)
/Save Target As.../ (nếu dng Internet Explorer) v sau đ
Save vo folder no bạn muốn
(c thể đổi tn của music .mp3 file)